TU Graz Inffeldgründe Maschinentechnische Institute

TU Graz Inffeldgründe Maschinentechnische Institute

TU Graz Inffeldgründe Maschinentechnische Institute

TU Graz Inffeldgründe Maschinentechnische Institute

Musikschule Gratkorn

Musikschule Gratkorn

Musikschule Gratkorn

TU Graz Biokatalyse

TU Graz Biokatalyse

1.Preis Wettbewerb 2001, Art Guide Kunst am Bau 2011

TU Graz Biokatalyse

TU Graz Biokatalyse

1.Preis Wettbewerb 2001, Art Guide Kunst am Bau 2011

Campus Fachhochschule Graz Joanneum

Campus Fachhochschule Graz Joanneum

Campus Fachhochschule Graz Joanneum

Campus Fachhochschule Graz Joanneum